معرفی استاندارد ۱۷۰۲۵

استاندارد ISO/IEC 17025 توسط کمیته ارزیابی انطباق (ISO(CASCO تهیه شده است. اولین ویرایش (۱۹۹۹) این استاندارد بین المللی حاصل تجربیات وسیع در پیادهسازی۲۵ ISO/IEC Guide و۴۵۰۰۱ EN میباشد كه اكنون این استاندارد جایگزین هر دو آنها گردیده است. برای آزمایشگاههایی كه قصد دارند وجود یك سیستم كیفیت، صلاحیت فنی و توانایی تولید نتایج فنی معتبر را اثبات كنند، اولین ویرایش این استاندارد شامل تمامی الزاماتی میشد كه آنها باید برآورده نمایند. ویرایش دوم این استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ ISO/IEC ، ویرایش اول را كه از نظر فنی بازنگری شده بود، منسوخ كرده و جایگزین آن گردید.

بكارگیری این استاندارد بین المللی تشریك مساعی میان آزمایشگاهها و سایر مراجع، مشاركت در تبادل اطلاعات و تجارب، هماهنگ سازی استانداردها و روشهای اجرایی را تسهیل میكند. آزمایشگاه هایی که الزامات ایزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمایند، خودبه خود الزامات استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ را نیز برآورده خواهند نمود. در صورتی که آزمایشگاهها الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمانها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روشهای اجرایی کمک میکند.اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني ميباشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ايزو ۱۷۰۲۵ است. هر يک از اين موارد داراي روشهاي عملياتي و اجرايي خاص خود و رويههايي ميباشد که هر آزمايشگاه ملزم به رعايت آن در چارچوبهاي تعريف شده ميباشد.

ویژگی‌های آزمایشگاه مرجع 17025

  • آزمایشگاه منطبق با این استاندارد دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
  • بکارگیری نیروهای دارای صلاحیت و با انگیزه
  • شرایط مناسب محیطی آزمایشگاه
  • بکارگیری روشهای آزمون مناسب
  • بکارگیری تجهیزات مناسب و منطبق با آخرین تکنولوژی های جهانی که توانایی برآورده سازی الزامات روش آزمون را دارا باشند.
  • قابلیت ردیابی اندازه گیریها به استاندارهای بین المللی
  • بکارگیری روشهای مناسب جهت دریافت، نگهداری و تحویل نمونه های آزمون
  • روشهای مناسب جهت كنترل كیفیت فعالیتهای آزمون آزمایشگاه
  • انتشار گزارش آزمون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته مشتریان

پرسنل آزمایشگاه ، که هر یک از آنها وظیفه خاصی را در آزمایشگاه انجام می دهند، افرادی میباشند که صلاحیت لازم را برای فعالیتهای تحت انجام دارا می باشند. پرسنل آزمایشگاه با توجه به تحصیلات، آموزشها، سوابق و مهارت‌هایی که دارا می باشند برای تصدی پستهای مختلف آزمایشگاه انتخاب شده اند.

آزمایش‌های آزمایشگاه مرجع 17025

 • تعیین دانه بندی رنگ
 • تعیین پوشش رنگ تر
 • تعیین دانسیته
 • تعیین ویسكوزیته رنگ با استفاده از فلوكاپ
 • تعیین ویسكوزیته رنگ با استفاده از ویسكومتر استورمر
 • تعیین درصد مواد فرار پوشش های آلی
 • تعیین ضخامت فیلمتر با استفاده از ضخامت سنج شانهای
 • تعیین زمان خشك شدن رنگ ترافیك
 • تعیین زمان خشك شدن، سخت شدن و تشكیل فیلم پوشش های آلی در دمای اتاق
 • تعیین براقیت آینه ای
 • اندازه گیری غیر تخریبی ضخامت فیلم خشك پوششهای غیر مغناطیسی اعمال شده بر روی سطوح فلزی آهنی و پوششهای غیر مغناطیسی نارسانا اعمال شده بر روی سطوح فلزی غیر آهنی
 • تعیین فام و محاسبه اختلاف فام به طریقه دستگاهی
 • تعیین ضخامت فیلم خشک سیستم های پوشش حفاظتی بوسیله ابزار تخریبگر
 • تعیین سختی پوشش های آلی با روش آونگی
 • تعیین مقاومت فیلم خشك رنگ در مقابل جامی شدن
 • تعیین مقاومت لایه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه ای
 • تعیین مقاومت پوششهای آلی به تغییر شكل ناگهانی (ضربه)
 • تعیین چسبندگی با استفاده از آزمونگر Pull – off
 • تعیین مقاومت سایشی رنگ های ساختمانی
 • تعیین چسبندگی با استفاده از نوار چسب
 • تعیین مقاومت در برابر MEK آستری های زینك ریچ اتیل سیلیكات ( معدنی ) با مالش حلال
 • تعیین مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ های ترافیك
 • ارزیابی تخریب پوشش های رنگ- تعیین شدت ، كمیت و اندازه عمومی نقص قسمت۶ : درجه بندی درجه گچی شدن بوسیله روش نوار چسب
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبی ۱۰۰%
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وری در آب