معرفی استاندارد ۱۷۰۲۵

استاندارد ISO/IEC 17025 توسط کمیته ارزیابی انطباق (ISO(CASCO تهیه شده است. اولین ویرایش (۱۹۹۹) این استاندارد بین المللی حاصل تجربیات وسیع در پیادهسازی۲۵ ISO/IEC Guide و۴۵۰۰۱ EN میباشد كه اكنون این استاندارد جایگزین هر دو آنها گردیده است. برای آزمایشگاههایی كه قصد دارند وجود یك سیستم كیفیت، صلاحیت فنی و توانایی تولید نتایج فنی معتبر را اثبات كنند، اولین ویرایش این استاندارد شامل تمامی الزاماتی میشد كه آنها باید برآورده نمایند. ویرایش دوم این استاندارد ۱۷۰۲۵:۲۰۰۵ ISO/IEC ، ویرایش اول را كه از نظر فنی بازنگری شده بود، منسوخ كرده و جایگزین آن گردید.

بكارگیری این استاندارد بین المللی تشریك مساعی میان آزمایشگاهها و سایر مراجع، مشاركت در تبادل اطلاعات و تجارب، هماهنگ سازی استانداردها و روشهای اجرایی را تسهیل میكند. آزمایشگاه هایی که الزامات ایزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمایند، خودبه خود الزامات استانداردهای ایزو ۹۰۰۱ را نیز برآورده خواهند نمود. در صورتی که آزمایشگاهها الزامات استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵را برآورده نمایند و توسط مراجعی که دارای موافقت نامة شناسایی متقابل با مراجع هم تراز خود در سایر کشورهای استفاده کننده از این استاندارد هستند، تأیید صلاحیت شوند، پذیرش نتایج آزمون و کالیبراسیون کشورها آسان خواهد شد. به کارگیری این استاندارد همکاری بین آزمایشگاه ها و سایر سازمانها را تسهیل و به تبادل اطلاعات، تجارب و نیز هماهنگ کردن استانداردها و روشهای اجرایی کمک میکند.اين استاندارد شامل دو بخش الزامات مديريتي و الزامات فني ميباشد. برآورده شدن اين دو به معني داشتن صلاحيت بر اساس ايزو ۱۷۰۲۵ است. هر يک از اين موارد داراي روشهاي عملياتي و اجرايي خاص خود و رويههايي ميباشد که هر آزمايشگاه ملزم به رعايت آن در چارچوبهاي تعريف شده ميباشد.

ویژگی‌های آزمایشگاه مرجع 17025

  • آزمایشگاه منطبق با این استاندارد دارای ویژگیهای زیر می‌باشد:
  • بکارگیری نیروهای دارای صلاحیت و با انگیزه
  • شرایط مناسب محیطی آزمایشگاه
  • بکارگیری روشهای آزمون مناسب
  • بکارگیری تجهیزات مناسب و منطبق با آخرین تکنولوژی های جهانی که توانایی برآورده سازی الزامات روش آزمون را دارا باشند.
  • قابلیت ردیابی اندازه گیریها به استاندارهای بین المللی
  • بکارگیری روشهای مناسب جهت دریافت، نگهداری و تحویل نمونه های آزمون
  • روشهای مناسب جهت كنترل كیفیت فعالیتهای آزمون آزمایشگاه
  • انتشار گزارش آزمون بر طبق الزامات استاندارد و خواسته مشتریان

پرسنل آزمایشگاه ، که هر یک از آنها وظیفه خاصی را در آزمایشگاه انجام می دهند، افرادی میباشند که صلاحیت لازم را برای فعالیتهای تحت انجام دارا می باشند. پرسنل آزمایشگاه با توجه به تحصیلات، آموزشها، سوابق و مهارت‌هایی که دارا می باشند برای تصدی پستهای مختلف آزمایشگاه انتخاب شده اند.

آزمایش‌های آزمایشگاه مرجع 17025

 • آزمون تعیین دانه بندی ISIRI 6460
 • آزمون تعیین درصد حجمی مواد غیر فرار به وسیله وسیله اندازه گیری دانسیته فیلم خشک ISIRI 7506-1
 • آزمون مایعات شفاف رنگ سنجی به وسیله مقیاس رنگ گاردنر قسمت 1: روش چشمی ISIRI 1-6236
 • آزمون مایعات شفاف –رنگ سنجی به وسیله رنگ گاردنر قسمت 1: روش اسپکتروفتومتری ISIRI 2-6236
 • آزمون اندازه گیری دانسیته قسمت 1:روش پیکنومتر-1 ISIRI 6454
 • آزمون اندازه گیری ضخامت فیلم ISIRI 7510
 • آزمون تعیین زمان جاری شدن با استفاده از کاپ ISIRI 6085
 • آزمون تعیین مقدار رنگدانه –روش سانتریفوژ ISIRI 6707
 • آزمون تعیین مقدار ماده غیر فرار ISIRI 5907
 • آزمون تغییر شکل سریع (آزمون مقاومت در برابر ضربه ) سقوط وزنه با سنبه سر باریک ISIRI 7508-2
 • آزمون تعیین مقدار رنگدانه –روش سانتریفوژ ISIRI-6707
 • آماده سازی آزمونه جهت انجام آزمون ISIRI-7509
 • تعیین دانه بندی رنگ
 • تعیین پوشش رنگ تر
 • تعیین دانسیته
 • تعیین ویسكوزیته رنگ با استفاده از فلوكاپ
 • تعیین ویسكوزیته رنگ با استفاده از ویسكومتر استورمر
 • تعیین درصد مواد فرار پوشش های آلی
 • تعیین ضخامت فیلمتر با استفاده از ضخامت سنج شانهای
 • تعیین زمان خشك شدن رنگ ترافیك
 • تعیین زمان خشك شدن، سخت شدن و تشكیل فیلم پوشش های آلی در دمای اتاق
 • آزمون تعیین سختی فیلم توسط آزمون مداد ISIRI6709
 • آزمونمقاومت فیلم خشک رنگ در برابر خمش حول محور استوانه ای ISIRI 5908
 • آزمون تعیین چسبندگی قشر خشک رنگ با استفاده از دستگاه برش متقاطع و نوار چسب ISIRI 5905
 • آزمون تغییر شکل سریع –(آزمون مقاومت در برابر ضربه ) سقوط وزنه با سنبه سر پهن ISIRI 7508
 • آزمون جامی شدن ISIRI 10038
 • آزمون های خوردگی در اتمسفر های مصنوعی آزمون های مه نمکی ISIRI 10315
 • آزمون تعیین مقاومت در برابررطوبت قسمت اول :رطوبت متراکم پیوسته (شرجی دائم ) ISIRI 7876-1
 • آزمون تعیین براقیت فیلم رنگهای غیر متالیک تحت زوایای 20،60،85 درجه   ISIRI 6455
 • آزمون تعیین مقاومت در برابر خراش قسمت اول :بار گذاری ثابت ISIRI 6457-1
 • آزمون مقاومت در برابرخراش قسمت اول :روش بار گذاری متغییر ISIRI 6457-2
 • آزمون پوشش قشر خشک رنگ ISIRI 5497
 • آزمون مقاومت قشر خشک رنگ در مقابل جامی شدن ISIRI 5903
 • آزمون جدایش کششی) (Pull Off ISIRI 2015
 • آزمون چسبندگی ISIRI 4951
 • آزمون اندازه گیری ضخامت فیلم رنگ ISIRI 7510
 • آزمون سختی سنج پاندولی ISIRI 12649
 • آزمون مقاومت در برابر شستشو ISIRI 289
 • آزمون مقاومت در برابر سایش ISIRI 339
 • آزمون ویسکوزیته با کربس ISIRI 5475
 • تعیین براقیت آینه ای
 • اندازه گیری غیر تخریبی ضخامت فیلم خشك پوششهای غیر مغناطیسی اعمال شده بر روی سطوح فلزی آهنی و پوششهای غیر مغناطیسی نارسانا اعمال شده بر روی سطوح فلزی غیر آهنی
 • تعیین فام و محاسبه اختلاف فام به طریقه دستگاهی
 • تعیین ضخامت فیلم خشک سیستم های پوشش حفاظتی بوسیله ابزار تخریبگر
 • تعیین سختی پوشش های آلی با روش آونگی
 • تعیین مقاومت فیلم خشك رنگ در مقابل جامی شدن
 • تعیین مقاومت لایه خشك رنگ در برابر خمش حول محور استوانه ای
 • تعیین مقاومت پوششهای آلی به تغییر شكل ناگهانی (ضربه)
 • تعیین چسبندگی با استفاده از آزمونگر Pull – off
 • تعیین مقاومت سایشی رنگ های ساختمانی
 • تعیین چسبندگی با استفاده از نوار چسب
 • تعیین مقاومت در برابر MEK آستری های زینك ریچ اتیل سیلیكات ( معدنی ) با مالش حلال
 • تعیین مقاومت در برابر حلال و سوخت رنگ های ترافیك
 • ارزیابی تخریب پوشش های رنگ- تعیین شدت ، كمیت و اندازه عمومی نقص قسمت۶ : درجه بندی درجه گچی شدن بوسیله روش نوار چسب
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر پاشش مه نمك
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر آب در رطوبت نسبی ۱۰۰%
 • تعیین مقاومت پوشش در برابر آب با استفاده از غوطه وری در آب
 • آزمون رنگ آستری بر پایه رزین اتیل سیلیکات ISIRI 6458
 • آزمون رنگ های اپوکسی پلی آمید به شماره های 2920 و 2919 ISIRI
 • آزمون رنگ آستر اپوکسی سرشار از روی ISIRI7168
 • آزمون رنگ های اپوکسی قطران به شماره 4042 ISIRI
 • آزمون پوشرنگ پلی اورتان مورد مصرف جهت تعمیر بدنه خودرو ISIRI 13465
 • آزمون رنگ پلی اورتان (دوجزیی) ISIRI 5954
 • آزمون رنگ آلومینیوم سیلیکون نسوز ISIRI 1493
 • آزمون رنگهای کوره ای بر پایه رزین الکید- ملامین ISIRI 4971,4972
 • آزمون رنگ ترافیک بر پایه رزین الکید –کلرو کائوچو ISIRI 339
 • آزمون رنگ ترافیک بر پایه رزین اکریلیک –ترموپلاست سرد ISIRI 3758
 • آزمون رنگ ترافیک ترموپلاستیک- گرم ISIRI 3757
 • آزمون بتونه سنگی ISIRI 4878
 • آزمون رنگ آلومینیم ISIRI 1176
 • آزمون رنگ رویه نیم براق تزیینی برپایه رزین الکید ISIRI 5475
 • آزمون پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیرات بدنه خودرو بر پایه رزین نیترات سلولز ISIRI 13722
 • آزمون پوشرنگ مورد مصرف جهت تعمیر بدنه خودرو بر پایه رزین الکید ISIRI 13723
 • آزمون پوشرنگ امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات ISIRI -289
 • آزمون رنگ روغنی مات الکیدی حلال پایه ISIRI 2225
 • آزمون جلای آلکیدی براق برای مصارف داخلی به شماره 1554 ISIRI
 • آزمون پوشرنگ روغنی براق الکیدی حلال پایه ISIRI 1700
 • آزمون رنگ پوشش زیرین بر پایه رزین الکید ISIRI 1697
 • آزمون رنگ آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن به شماره 4817 ISIRI
 • آزمون رنگ برای استخرهای شنا وسایر سطوح بتونی و ساختمانی ISIRI 307
 • آزمون واش پرایمر ISIRI 4041
 • آزمون رنگ کوره ای یک پوشش بر پایه حلا لهای آلی مورد مصرف روی بدنه خودرو ISIRI 2398
 • آزمون -بتونه فوری (سلولزی ) تعمیری ISIRI 4877
 • آزمون پوششهای پایه سلولزی نیترات جهت کاربرد روی سطوح فولادی ISIRI 6208
 • آزمون چسب ها –چسب چوب بر پایه پلی وینیل استات امولسیونی ISIRI-3264
 • آزمون رنگ ترافیک الکید بر\ایه رزین آلکید – کلروکائوچو ISIRI-339
 • آزمون جلا الکیدی وارنیش ISIRI-1554
 • آزمون بر\ایه رزین وینیل کلراید ISIRI-4818
 • آزمون پوشرنگ جهت تعمیر بدنه خودرو ISIRI-13723

3.8/5 - (9 امتیاز)